Podmienky používania

I. Súhlas s podmienkami

Využívanie služieb poskytovaných TOBI s.r.o. (v tomto dokumente nazývané ako Služby) podlieha podmienkam právnej dohody medzi Vašou osobou a TOBI s.r.o.. Táto stránka vysvetľuje ako takýto právny záväzok vzniká a popisuje základne podmienky a požiadavky vzájomnej dohody (v tomto dokumente nazývanej ako Podmienky pre využívanie Služieb).

Pre účely využívania Služieb musíte najprv súhlasiť s našimi Podmienkami. Služby nebude možné využívať, dokým nebudete súhlasiť s Podmienkamy používania. Váš súhlas môžete vyjadriť nasledovnými spôsobmi:

Kliknutím na „Súhlasím s podmienkami“, v prípade, že sa Vám takáto požiadavka zobrazí pri využivaní akýchkoľkvek Služieb na TOBI s.r.o.; alebo

Samotným využívaním Služieb. V takomto prípade predpokladáme, že Podmienkam rozumiete a súhlasite s nimi. TOBI s.r.o. bude využívanie Služieb automaticky považovať za vyjadrenie súhlasu s Podmienkami používania.

II. Ustanovenie Služieb ponúkaných TOBI s.r.o.

TOBI s.r.o. sa neustále vyvíja s cieľom poskytnúť čo najlepší zážitok a informácie pre jeho používateľov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a povaha služieb, ktoré poskytuje TOBI s.r.o. sa môže čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

V rámci tohto vývoja, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že TOBI s.r.o. môže podľa vlastného uváženia vám alebo užívateľom všeobecne zastaviť (trvale alebo dočasne) poskytovanie Služieb (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služieb) bez predchádzajúceho upozornenia. Vy máte právo prestať používať tieto služby a to kedykoľvek a bez informovania TOBI s.r.o..

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak TOBI s.r.o. zakáže prístup k vášmu účtu, môže vám byť zabránené v prístupe k službám, údajom o vašom účte, alebo všetkým súborom alebo inému obsahu, ktorý je obsiahnutý vo vašom účte.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že aj keď TOBI s.r.o. v súčasnej dobe nemá nastavený pevný horný limit na počet prenosov, ktoré môžete odosielať alebo prijímať prostredníctvom služieb, takáto pevná horná hranica môže byť stanovená TOBI s.r.o. kedykoľvek podľa uváženia.

Používaním služby TOBI s.r.o. súhlasíte s nasledujúcim: Obsah tejto webovej stránky je len pre informačné účely. TOBI s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek neauktuálne informácie. TOBI s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a opravy v akejkoľvek časti obsahu týchto internetových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. TOBI s.r.o. nezaručuje ceny uvedené v ponukách alebo dostupnosť všetkých položiek menu reštaurácie. Všetky názvy položiek v menu sú / môžu byť registrovanými obchodnými známkami / podliehať autorským právam príslušných vlastníkov. Ak nie je uvedené inak, všetky obrázky a informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú považované za verejne dostupné buď ako propagačné materiály, reklamné fotografie, vyradené fotografie alebo fotografie určené pre média. Ak ste držiteľom autorských práv akéhokoľvek obsahu zverejneného na týchto stránkach, prosím, pošlite správcovi týchto webových stránok e-mailom žiadosť o stiahnutie. Vo vašej žiadosti uveďte presnú URL adresu webovej stránky. Všetky obrázky tu zobrazené boli digitalizované spoločnosťou TOBI s.r.o.. Žiadna tretia strana nie je oprávnená kopírovať alebo publikovať tieto obrázky v akomkoľvek formáte bez predchádzajúceho písomného súhlasu TOBI s.r.o..

III. Vaše používanie Služieb

Pre zebezpečenie prístupu k niektorým službám môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov (napríklad identifikačných alebo kontaktných údajov), v rámci registrácie alebo ako súčasť ďalšieho používania Služieb. Súhlasíte s tým, že všetky registračné informácie, ktoré poskytujete TOBI s.r.o. budú vždy presné, správne a aktuálne.

Súhlasíte, že budete používať Služby iba na tie účely, ktoré sú povolené (a) podmienkami a (b) akýmykoľvek platnými právnymi a všeobecne prijímanými pravidlami či pokynmi v príslušných právnych poriadkoch.

Súhlasíte s tým, že budete používať všetky údaje vlastnené TOBI s.r.o. (tak ako sú k dispozícii na internetových stránkach, alebo iným spôsobom, ako napr. API atď.) len pre osobné účely, a nie na komerčné využitie, pokiaľ neexistuje iná písomná dohoda s TOBI s.r.o..

Súhlasíte, že nebudete vstupovať (alebo sa pokúšať o prístup) do žiadnej zo služieb iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje TOBI s.r.o., ak ste neboli vyslovene požiadaní tak urobiť v samostatnej dohode s TOBI s.r.o.. Výslovne súhlasíte s tým, že nebudete vstupovať (alebo sa pokúšať o prístup) do žiadnej zo služieb prostredníctvom akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov (vrátane použitia skriptov alebo webových robotov), a súhlasíte, že budete postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v každom súbore robots.txt na tejto službe.

Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by ovplyvňovala alebo narúšala Služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k Službe).

Ak nemáte výslovné povolenie na základe samostatnej dohody s TOBI s.r.o., súhlasíte s tým, že nebudete množiť, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať alebo ďalej predávať Služby pre akýkoľvek účel.

Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť (a že TOBI s.r.o. nemá žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane) za akékoľvek porušenie svojich povinností v súlade s podmienkami a za následky takéhoto porušenia (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktoré TOBI s.r.o. môže utrpieť).

Súhlasíte s používaním vašich údajov v súlade s pravidlami používania dát TOBI s.r.o.. Privacy Policy

IV. Obsah v Službách

Zoberte, prosím Vás, na vedomie, že Obsah (ako sú dátové súbory, písaný text, počítačový software, hudobné alebo zvukové súbory, fotografie, videá a iný obrazový materiál), ku ktorému máte prístup v rámci využívania Služieb a ktorý zahŕňa, no zároveň nie je obmedzený len na, reklamy, inzeráty a iný sponzorovaný Obsah, podlieha právam na ochranu duševného vlastníctva, ktoré sú vlastníctvom sponzorov alebo majiteľov prevádzky TOBI s.r.o. takýto obsah poskytujú (alebo dalšími osobami a spoločnosťami v ich zastúpení). Tento Obsah nie je dovolené meniť, predávať, požičiavať, distribuovať alebo na jeho zakláde vytvárať akékoľvek odvodené diela a duplikáty (celkovo alebo len z časti), pokiaľ Vám TOBI s.r.o. alebo vlastníci tohto Obsahu výslovne nedovolili tak urobiť formou písaného dokumentu, ktorý stanovuje formálne podmienky pre obe zúčastnené strany.

TOBI s.r.o. si vyhradzuje právo (no žiadne povinnosti) predzobraziť, prehodnotiť, zastaviť, filtrovať, upravovať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah z ktorejkoľvek Služby.

TOBI s.r.o. si vyhradzuje právo moderovať, zverejňovať, opätovne zverejňovať a používať akékoľvek užívateľské príspevky a komentáre (vrátane recenzií, profilových obrázkov, komentárov, lajkov, obľúbených podnikov, hlasov) pridané na našej webstránke pre potreby našich vlastných alebo príbuzných produktov (či už celkovo alebo len z časti), podľa svojho uváženia. TOBI s.r.o. nie je zmluvne viazaná platiť honorár alebo poplatok žiadnemu užívateľovi za opätovné zverejnenie akéhokoľvek obsahu na svojej stránke a mobilných aplikáciách.

V prípade, že odošlete akýkoľvek materiál na našu webstránku, súhlasíte tak s oprávenením TOBI s.r.o. používať, moderovať a zverejňovať tento materiál globálne pre potreby našich vlastných alebo príbuzných produktov.

Beriete na vedomie, že pri používaní týchto Služieb môžete byť vystavení Obsahu, ktorý môže byť urážlivý, nemravný alebo inak nežiadúci, a že v tomto ohľade Služby používate na vlastné riziko.

Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť (a že TOBI s.r.o. nemá žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane) za akýkoľvek obsah, ktorý vytvoríte, zdieľate alebo zobrazíte pri používaní Služieb a za následky svojich činov (vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia ktorý TOBI s.r.o. môže utrpieť).

V. Vlastnícke práva

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že TOBI s.r.o. (alebo licencie TOBI s.r.o.) vlastnia všetky práva, nároky a podiely k poskytovaniu služieb, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré sú obsiahnuté v službách (či už sú tieto práva registrované alebo nie, a všade tam, kde tieto práva existujú). Ďalej beriete na vedomie, že Služby môžu obsahovať informácie, ktoré sú TOBI s.r.o. označené ako dôverné, a to, že nebudete takéto informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu TOBI s.r.o. zverejňovať.

Ak ste sa písomne nedohodli s TOBI s.r.o. inak, nič v Podmienkach vám nedáva právo používať žiadne obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, doménové mená a iné charakteristické prvky značky TOBI s.r.o..

Ak ste neboli k tomu výslovne písomne oprávnený TOBI s.r.o., súhlasíte s tým, že pri používaní Služieb nebudete používať žiadnu ochrannú známku, servisné známky, obchodné meno, logo akejkoľvek spoločnosti alebo organizácie spôsobom, ktorý by mohol alebo bude viesť k zámene ohľadom vlastníka alebo oprávneného užívateľa takýchto známok, názvov alebo loga.

VI. Vylúčenie zo záruk

Nič v týchto podmienkach, vrátane oddielov 6 a 7, nevylučuje ani neobmedzuje záruku ani zodpovednosť TOBI s.r.o. za straty, ktoré nemusia byť v súlade so zákonom alebo ktoré sú vylúčené alebo obmedzené platnými právnymi predpismi. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých záruk alebo podmienok, alebo obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za straty alebo škody spôsobené nedbanlivosťou, porušenie zmluvy alebo porušenie implicitných podmienok, alebo náhodné alebo následné škody. V súlade s tým sa na vás budú vzťahovať len obmedzenia, ktoré sú vo vašej krajine legálne a naša zodpovednosť bude obmedzená v maximálnom rozsahu povoleným zákonom.

Ste zrozumený a súhlasíte s tým, že vaše používanie týchto služieb je na vaše vlastné riziko a že služby sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú prístupné“.

Ak ste neboli k tomu výslovne písomne oprávnený TOBI s.r.o., súhlasíte s tým, že pri používaní Služieb nebudete používať žiadnu ochrannú známku, servisné známky, obchodné meno, logo akejkoľvek spoločnosti alebo organizácie spôsobom, ktorý by mohol alebo bude viesť k zámene ohľadom vlastníka alebo oprávneného užívateľa takýchto známok, názvov alebo loga.

– Používanie služieb splní Vaše požiadavky a potreby,
– Používanie služieb bude neprerušované, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné,
– Všetky informácie, ktoré získate používaním našich služieb budú presné alebo spoľahlivé a
– Chyby výkonu a fungovania akéhokoľvek softwaru, ktorý vám bude poskytnutý počas používania služieb, budú opravené.

Všetok materiál, ktorý ste si stiahli alebo nadobudli pri používaní služieb, ste získali na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko a Vy budete jediným zodpovedným za akékoľvek poškodenie alebo stratu dát, ktoré takto získaný materiál spôsoboil Vášmu počítaču alebo inému zariadeniu.

Žiadna rada alebo informácia, či už v písanej alebo ústnej podobe, ktorú ste dostali od TOBI s.r.o. alebo priamym používaním služieb nevytvára podmienky na vznik záruky inej, ako uvedenej v podmienkach používania.

VII. Obmedzenie zodpovednosti

Na základe vyššieuvedeného všeobecného ustanovenia, beriete na vedomie a súhlasíte, že TOBI s.r.o., jej dcérske spoločnosti a pobočky a jej licencie nenesú zodpovednosť za:

Akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo exemplárne škody, ktoré vám môžu vzniknúť – či už spôsobené pod akoukoľvek teóriou zodpovednosti – vrátane, ale nie výlučne ušlého zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), akejkoľvek straty dobrého mena alebo obchodnej povesti, akejkoľvek straty dát, nákladov na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb, alebo iných nehmotných strát
Prípadnú vami vzniknutú stratu alebo poškodenie, vrátane, ale nie výlučne, straty alebo poškodenia v dôsledku
Akúkoľvek dôveru v úplnosť, presnosť alebo existenciu reklamy, alebo dôsledok akéhokoľvek vzťahu alebo transakcie medzi vami a inzerentom alebo sponzorom, ktorého reklama sa objaví v týchto Službách
Vymazanie, poškodenie, alebo zlyhanie pri uložení obsahu či iných komunikačných prvkov vedených alebo zdieľaných prostredníctvom využívania služieb
Vaše poskytnutie nepresných informácií k účtu na TOBI s.r.o.
Vašu neschopnosť udržať vaše heslá alebo detaily účtu v bezpečí

Obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti TOBI s.r.o. k vám vo vyššieuvedenom bode 7 sú aplikovateľné bez ohľadu na to, či TOBI s.r.o. bolo upozornené, alebo mali vedieť o možnosti takýchto strát.

VIII. Reklama

Niektoré z týchto Služieb sú podporované pomocou príjmov z reklamy a môžu zobrazovať reklamné ponuky. Tieto reklamy môžu byť zacielené na obsah informácií uložených v rámci Služieb, dotazy vykonané prostredníctvom Služieb alebo iné informácie.

Druh, spôsob a rozsah reklamy v Službách sa môže zmeniť bez toho, aby sme Vás museli o tom dopredu upovedomiť.

Predtým ako Vám TOBI s.r.o. povolí prístup k používaniu Služieb, súhlasíte s tým, že TOBI s.r.o. môže v Službách uverejňovať reklamy.

IX. Iné

Služby môžu obsahovať hyperodkazy na iné webstránky, obsah a zdroje informácií. TOBI s.r.o. nemusí mať žiadnu kontrolu nad webstránkami alebo inými zdrojmi, ktoré sú zabezpečované inými fyzickými a právnickými osobami.

Ste si vedomý/á a súhlasíte, že TOBI s.r.o. nenesie zodpovednosť za dostupnosť externých stránok a zdrojov, ako ani za reklamu, produkty alebo iné materiály, ktoré sa na takýchto stránkach objavujú.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že TOBI s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť vašim pričinením v dôsledku dostupnosti týchto externých stránok či zdrojov, alebo v dôsledku vašej dôvery v kompletnosť, presnosť alebo existenciu reklamy, produktov alebo iných materiálov, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach alebo ich zdrojoch.